ادوار هیات مدیره انجمن آسیب شناسان دهان و فک و صورت ایران

دوره اول:

دکتر اسمعیل یزدی: رییس

دکتر سیروس اعتصام یزدانی: نایب رییس

دکتر محمد اسلامی: دبیر

دکتر بهنام اسلامی: خزانه دار

دکترمریم خلیلی: مسئول کمیته علمی

بازرس: دکتر نصراله عشقیار

دوره دوم:

دکتر اسمعیل یزدی: رییس

دکتر سیروس اعتصام یزدانی: نایب رییس

دکتر جهانفر جهانبانی: دبیر

دکتر سودابه سرگلزایی: خزانه دار

دکتر مریم خلیلی: مسئول کمیته علمی

بازرس: دکتر پوریا مطهری

دوره سوم:

دکتر اسمعیل یزدی: رییس

دکتر سیروس اعتصام یزدانی: نایب رییس

دکتر نسیم تقوی: دبیر

دکتر دنیا صدری : خزانه دار و مسئول کمیته علمی

دکتر سودابه سرگلزایی: مسئول روابط عمومی

بازرس: دکتر محمد مشرف

دوره چهارم:

دکتر محمد اسلامی: رییس

دکتر فاطمه مشهدی عباس

دکتر عباسعلی پایدار

دکتر آرش خالقجو

دکتر فاطمه شاهسواری

بازرس: دکتر اقدس فروزنده

دوره پنجم :

دکتر فاطمه مشهدی عباس: رییس

دکتر صدیقه رهروتابان: دبیر

دکتر مهدی عاشوری: خزانه دار

دکتر سودابه سرگلزایی

دکتر آرش خالق جو

بازرس: دکتر فرشته بقایی

دوره ششم

دکتر فاطمه مشهدی عباس: رییس (تا 1397)

دکتر دنیا صدری: رییس (از 1397 تا پایان دوره)

دکتر آرش خالقجو: (تا 1397)

دکتر غلامرضا جهانشاهی: (از 1397 تا پایان دوره)

دکتر مژگان قاضی : خزانه دار

دکتر پویان امینی شکیب: (از 1397 تا پایان دوره)

دکترسودابه سرگلزایی

بازرس: دکتر پوریا مطهری