Screenshot (5)

عبارت هیستوپاتولوژیک لیکنوئید عمدتاً بهband like infiltration لنفوسیت ها اشاره دارد اما در ضایعاتی مانند لوپوس ،اریتم مولتی فرم ،پیوند علیه میزبان و حتی لنفومTcell نیز همین نما دیده میشود.
در مطالعات گذشته به بررسی وجود نمای لیکنوئید در ضایعات دیسپلاستیک وSCC پرداخته شده است. در این مطالعه خصوصیات هیستو پاتولوژیک لیکنوئیدی ( ارتشاح بند لایک لنفوسیتها، دژنراسیون غشای پایه ، التهاب بینابینی مخاط دهان ، وجودcivatte body, و رتریجهای دندان اره ای)در ۱۲۶ضایعه پیش بدخیم و بدخیم دهان واجد نمای وروکوس( ۷۰ مورد ورروکوس هایپر پلازی و ۵۶ مورد وروکوس کارسینوما)بررسی شده است؛
یک چهارم کل نمونه های این مطالعه ,۳ مورد یا بیشتر از خصوصیات هیستوپاتولوژیک لیکنوئیدی را داشتند. شایعترین نمای لیکنوئیدی ارتشاح بند لایک لنفوسیتی در این ضایعات بود که در نمونه های وروکوس کارسینوما بیش از نمونه‌های وروکوس هایپر پلازی این نمادیده شد. در نهایت
در این مقاله به ۵ فاکتور لازم و ضروری برای تشخیص هیستوپاتولوژیک لیکن پلان اشاره شده است
شامل

  1. ارتشاح بند لایک لنفوسیتی
  2. دژنراسیون غشای پایه
  3. التهاب بینابینی مخاط دهان
  4. عدم وجود موارد دیسپلازی
  5. عدم وجود تغییرات سطحی ورکوس اپیتلیوم