در این کتاب سعی شده است که با استفاده از منابع معتبر علم پاتولوژی و نیز بیش از چند صد مقاله جدید و بروز، طبقه بندی ضایعات سلولهای روشن، توضیح نماهای بالینی، رادیوگرافیک و ویژگی های هیستوپاتولوژیک و همچنین بررسی رنگ آمیزی های اختصاصی مربوط به سلول های روشن و مارکرهای ایمونوهیستوشیمیایی مخصوص این ضایعات، آورده شود. باتوجه به گستردگی ضایعات سلول های روشن و اهمیت تشخیص صحیح آنها و نیز نبودن مرجعی که تمام این ضایعات را در کنار هم بررسی و مقایسه کند، هدف از نگارش این متون، بهره برداری از آن به عنوان یک راهنما و مرجع جهت آشنایی، شناخت و تشخیص پاتولوژی ضایعات سلول روشن بوده و امید است که این کتاب بتواند مورد استفاده دانش آموختگان و دستیاران رشته های پاتولوژی دهان و فک و صورت، بیماریهای دهان و فک و صورت، جراحی دهان و فک و صورت، پاتولوژی گروه پزشکی و دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی قرار گیرد.