مقاله پژوهشی رتبه اول جشنواره علمی- پژوهشی شهید دکتر هدایت

در این پِژوهش کوهورت بابررسی whole gene expression درتومورهای مهاجم OSCC وتومورهای poorly differentiated و ترکیب سه ژن AREG ,CCNA1, DDX20 باین نتیجه رسیدند که اثر targeting روی CCNA1 در چنین کارسینومایی بخوبی جهت درمان میتواند پیشنهاد شود.لینک مقاله: https://www.nature.com/articles/s41416-021-01491-x

Read more
فاکتورهای پروگنوستیک درکارسینوم سارکوماتوئید (SC) کارسینوم سلول سنگفرشی.

کارسینوم سارکوماتوئید (SC) واریانت غیرشایع کارسینوم سلول سنگفرشی با الگوی دو فازی، شامل یک جزء مزانشیمی متشکل از پرولیفراسیون سلول های دوکی و یک جزء اپیتلیالی متشکل از کارسینوم سلول سنگفرشی با تمایز ضعیف می باشد. SC حفره دهان پدیده ی نادر و تهاجمی است که به دلیل تمایل بالا به عود موضعی زودهنگام و…

Read more
خصوصیات لیکنوییددر ضایعات پیش بدخیم ووروکوس کارسینومای دهان

عبارت هیستوپاتولوژیک لیکنوئید عمدتاً بهband like infiltration لنفوسیت ها اشاره دارد اما در ضایعاتی مانند لوپوس ،اریتم مولتی فرم ،پیوند علیه میزبان و حتی لنفومTcell نیز همین نما دیده میشود.در مطالعات گذشته به بررسی وجود نمای لیکنوئید در ضایعات دیسپلاستیک وSCC پرداخته شده است. در این مطالعه خصوصیات هیستو پاتولوژیک لیکنوئیدی ( ارتشاح بند لایک…

Read more
مقالات علمی

کارسینوم سلول سنگفرشی دهان جزء شایعترین سرطان ها در سراسر جهان محسوب می شود که حتی با وجود پیشرفت در استراتژی های درمانی در 2 دهه اخیر، همچنان میزان بقای آن بسیار ضعیف بوده و اغلب با تظاهر دیرهنگام بیماری همراه می باشد. در دسترس نبودن یک نشانگر تومور مناسب می تواند یکی از دلایل…

Read more

تاول پر خون مخاط یاAngina bullosa hemorrhagica    یک وضعیت نادراست که در غیاب عوامل سیستمیک،هماتولوژیک و پوستی – مخاطی ،منجر به  ایجاد بول مملو از خون در ناحیه دهان و حلق میشود . این ضایعه عمدتا در کام نرم ، بردرهای جانبی زبان و مخاط باکال دیده می شود.بولها  بعد از مدت کوتاهی پاره شده…

Read more

عود موضعی کارسینوم سلول سنگفرشی دهان(OSCC) در مارژین های مخاطی غیر درگیر، نشان دهنده احتمال ایجاد تغییرات بدخیمی در این نواحی بوده که می تواند با بیومارکرهای خاصی پیش بینی شود.برای این منظور بیان بیومارکرهای Ki-67، Cornulin و ISG15 ارزیابی گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که کاهش بیان Cornulin به طور قابل توجهی با…

Read more