مقاله ای در مورد موقعیت رشته آسیب شناسی دهان در ایران

این تحقیق چندمرکزی به موقعیت رشته آسیب شناسی دهان در ایران در حال وآینده ، توسط اساتید این رشته انجام شده است.