مدریتور این برنامه خانم دکتر مهدوی وخانم دکتر صفا هستند وخانم دکترالداغی و اقای دکتر Jos Hille (از ذانشگاه western cape)سخنرانان این برنامه هستند. اطلاعات مربوطه به ثبتنام در این وبینارراازسایت مربوطه میتوانیدبدست بیاورید.