sssssss

ضایعات شایع اپیتلیالی وتحریکی با 3 امتیاز باز آموزی روز یکشنبه 10 بهمن ماه توسط اساتیدمحترم آقای دکتر امیرعلاآغبالی خانم دکتر ترابی نیا وخانم دکتر آزموده ساعت 13تا 16ارائه خواهد شد. جهت ثبتنام این بازآموزی با شماره های 09111361472 اقای عابدین زاده و09123004381 آقای رستمی تماس بگیرید.