456401

دراین وبینار خانم دکترجلایر خانم دکتر مدبرنیا وخانم دکترباقری سخنرانی خواهندکرد. این وبینارباز آموزی با امتیاز3 وهزینه 45 هزارتومان در روز یکشنبه 18 اردیبهشت از ساعت 13-16برگزار خواهدشد. برای ثبتنام دراین وبینار با آقای رستمی(09123004381) تماس بگیرید