image0 (4)

عود موضعی کارسینوم سلول سنگفرشی دهان(OSCC) در مارژین های مخاطی غیر درگیر، نشان دهنده احتمال ایجاد تغییرات بدخیمی در این نواحی بوده که می تواند با بیومارکرهای خاصی پیش بینی شود.برای این منظور بیان بیومارکرهای Ki-67، Cornulin و ISG15 ارزیابی گردید.

نتایج این مطالعه نشان داد که کاهش بیان Cornulin به طور قابل توجهی با عود موضعی و تومور اولیه غیرزبانی همراه بوده و می تواند به عنوان پیش بینی کننده مستقل عود در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان در نظر گرفته شود. همچنین سن بالای 57.5 سال، قومیت چینی و هندی، مصرف الکل و دیسپلازی اپیتلیال در مارژین های جراحی به طور قابل توجهی با عود موضعی مرتبط می باشد. از سوی دیگر، بیان ki67 و ISG15 ارتباط معنی داری با عود موضعی در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان نداشته و نقش این دو بیومارکر در پیش‌بینی عود نیاز به بررسی های بیشتری دارد.