مقالات علمی

کارسینوم سلول سنگفرشی دهان جزء شایعترین سرطان ها در سراسر جهان محسوب می شود که حتی با وجود پیشرفت در استراتژی های درمانی در 2 دهه اخیر، همچنان میزان بقای آن بسیار ضعیف بوده و اغلب با تظاهر دیرهنگام بیماری همراه می باشد. در دسترس نبودن یک نشانگر تومور مناسب می تواند یکی از دلایل اصلی در این خصوص باشد. لذا شناسایی بیومارکرهای تشخیصی زودهنگام به کاهش عوارض بیماری و مرگ و میر کمک می کند. از آنجایی که جمع آوری بزاق با روش غیرتهاجمی انجام می شود، پروتئین های بزاقی به عنوان ابزاری ایده آل جهت غربالگری کارسینوم سلول سنگفرشی دهان در نظر گرفته می شوند.
نتایج مطالعه ی حاضر، نشان داد که بیومارکرهای بزاقی AHSG و KRT6C در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان افزایش بیان نشان می دهند و بالعکس بیومارکرهای بزاقی AZGP1و KLK1 و BPIFB2 در این کارسینوما کمتر بیان می شوند. تفاوت معنی‌دار در بیان AHSG و KRT6C بین گروه کنترل و گروه OSCC در مرحله T3/T4 تومور اولیه نشان دهنده نقش این پروتئین ها در پیشرفت بیماری به سمت مرحله تهاجمی می باشد. استفاده از پانل با چند بیومارکر، دقت و حساسیت بالاتری داشته و چه بسا بتوان از آن به عنوان یک کیت تشخیصی سریع چندپارامتری بهره برد.