در این کنفرانس سرکار خانم دکتر مهدوی وپرفسور ها : Hunter ,،Tilakaratne, Rensburgو آقایون دکتر: Ranganathan ,  Umarj  ,Santos-siva ,سخنرانی خواهند کرد.جهت ثبت نام دراین کنفرانس به info@oralpathology360.com ایمیل بزنید.

https://oralpathology360.com/events/international-oral-diseases-case-presentation-conference-2022/registration/